آتش سوزی در ناحیه اول کابل

دقایق پیش در ناحیه اول آتش سوزی رخ داده است.