آخرین جزئیات از بازداشت شاهزادگان سعودی

داداستان کل عربستان، آن دسته از شاهزادگان سعودی بازداشت شده در هوتل ریترز کارلتون که با دولت این کشور کنار نیایند، برای محاکمه به دادگاه ارجاع داده خواهند شد.