آغاز رزمایش دریایی پاکستان و چین

پاکستان و چین در نزدیک مرزهای ایران رزمایش خود را آغاز کردند.