آغاز پروازهای شناسایی هواپیماهای بریتانیایی پس از جا به جایی اس-300 در سوریه

دو هواپیمای نیروی هوایی سلطنتی بریتانیا پروازهای شناسایی را در نزدیکی مرز سوریه انجام دادند.