آلمانی ها: ترامپ خطرناک تر از پوتین است

نتایج یک تحقیق نشان داد که اکثر آلمانی ها ترامپ را خطرناکتر از پوتین می پندارند.