آیا روس ها به همسر خود خیانت می کنند؟

همه پرسی مرکز مطالعات افکار عمومی نشان داد که اکثر روس ها مخالف خیانت به همسر خود هستند.