اتاق تجارت: عواید گمرکات از سوی زورمندان حیف و میل می‌شوند

اتاق تجارت و صنایع افغانستان می‌گوید که با وجود آمدن تغییر و اصلاحات در سیستم مالیاتی هنوز هم از تاجران در مسیر راه پول گرفته می‌شود ...