اتحادیه اروپایی در توافقنامه هسته یی ایران باقی می ماند

اتحادیه اروپا در نشستی در بروکسل بروز سه شنبه از تعهد خود به سمت موافقتنامه هسته یی ایران با جهان خبر داد.