اتحادیه کشورهای عربی خواهان تحقیق بین المللی حوادث نوار غزه شد

اتحادیه کشورهای عربی خواستار تحقیق بین المللی در خصوص جنایات اسرائیل در نوار غزه شد.