احتمال افزایش قیمت دالر تا 75 افغانی

مجلس نمایندگان افغانستان هشدار می‌دهد که ممکن است بهای هر دالر در بازار کابل از 70 به 75 افغانی برسد.