ادارۀعالی تفتیش، میکانیزم جديدى براى نظارت عامه از عملکرد ادارات دولتی ارائه کرد


By محمد حلیم کریمی on 14 March 2018
کابل (پژواک، ٢٣حوت٩٦): ادارۀعالی تفتیش، برای نخستین بار به منظور مشارکت شهروندان، نهادهای جامعۀ مدنی و رسانه ها، میکانیزمی را ارایه کرد که بر اساس آن، همه قادر بر نظارت از عملکرد ادارات دولتی خواهند بود.

سید محمد مهدی حسینی رییس اداره عالی تفتیش، امروز در نشست مشورتی که به این منظور با حضور شمار... read more