ارتباطات دو جانبه میان روسیه و انگلستان متوقف می گردد

بریتانیا اعلام نمود که، تمام ارتباطات دوجانبه خود با روسیه را متوقف خواهد کرد.