اروپایي ټولنه: اروپایان په اټمي تړون کې د ایران سرغړونه ډېره جدي نه انګيري

اروپایي ټولنه وایي، اروپایان د ایران د ۲۰۱۵ میلادي کال په اټمي تړون کې د ایران سرغړونه ډېره جدي نه انګيري.