ارګ د روڼتیا سازمان په ځواب کې: د اداري فساد پر ضد عملي اقدامات شوي

افغان حکومت وايي، د اداري فساد سره مبارزه يې په لومړیتوبونو کې ده او د دغه پدیدې په وړاندې يې عملي اقدامات کړي...