ارګ: ولسمشر به ډېر ژر د غوراوي کمېټې له لوري د ۳ پېژندل شویو نه یو معرفي کړي

وروسته له هغې چې د انتخاباتو لپاره د غړو د معرفي کولو د غوراوي کمېټې درې تنه نوماندان معرفي کړل جمهوري...