اسرار محرم مرکل با پوتین

مرکل اظهار داشته است که در چه مورد با پوتین صحبت خواهد کرد.