اسلام اباد کې د پښتو موسیقۍ زده کړې مرکز

په اسلام اباد کې د موسیقۍ زده کړې یو مرکز پرانیستل شو. په دې مرکز کې به پښتو موسیقي هم نورو ته ور ښوول کېږي.