اشتراک اردوی ملی افغانستان در تمرین‌های نظامی در عربستان

این تمرین‌ها که بزرگترین رزمایش در منطقه از لحاظ تعداد نیروهای نظامی، شمار کشورهای شرکت کننده، تنوع تخصص‌های نظامی و کیفیت کاربرد سلاح های پیشرفته به شمار می‌رود، یک ماه به طول انجامید.