اعتراضات علیه حکومت در اتریش

دستکم ۲۰ هزار نفر در تظاهرات علیه حکومت اتریش که در پایتخت این کشور برگزار شده است، شرکت میکنند.