اعزام 99 کودک افغان برای تداوی به جرمنی

شماری از کودکان افغان که تداوی شان در داخل کشور امکان پزیر نیست به کمک دهکده جرمنی از سوی سره میاشت فردا به جرمنی فرستاده می‌شوند.
اکثر این کودکان به آستیومایلایتس یا مرض استخوان شکن دچار هستند.
بیشتر در این مورد در گزارش ویدیویی که تمیم اخگر آماده کرده ببینید.
Originally published at - https://da.azadiradio.com/a/29037404.html