افزایش حضور نظامی امریکا در افغانستان

امریکا قصد دارد حضور نظامی خود را در افغانستان دو برابر کند و هزاران مشاور نظامی و تجهیزات نظامی را به افغانستان بفرستد.