افغانستان در تلاش برگزاری کنفرانس بین المللی عالمان دینی است

حکومت افغانستان در صدد برگزاری کنفرانس بین المللی عالمان دینی است تا جنگ در آن کشور از طریق صلح آمیز حل شود.