افغانستان: سلو کې ۳۵ ودونه اتلس کلنۍ کې کېږي

د ملګرو ملتونو شمېرې چې په ۲۰۱۷ کال کې خپرې شوې دي، ښيي چې په افغانستان کې په سلو کې ۳۵ ودونه په ۱۸ کلنۍ کې کېږي.