افغانستان نگران از شکستن دریاچه طبیعی سریز در تاجیکستان

حکومت افغانستان از شکسته شدن دریاچه طبیعی سریز و سرازیر شدن آبهای ذخیره شده به افغانستان نگرانی دارد. ولی مقام‌های تاجیکستان می‌گویند که دیوارهای این دریاچه از استحکام لازم برخوردار و خطر شکسته شدن آن وجود ندارد.