افغانستان کې په درېو مياشتو کې ۵۹۶ او شپږو مياشتو کې ۹۵۰ ملکي وګړي وژل شوي

د امریکې د دفاع وزارت ویلي په افغانستان کې په روان ۲۰۱۹ کال کې په لومړو پينځه میاشتو کې د بدامنۍ په پېښو کې ۳۱۶۳ ملکي وګړو ته مرګ ژوبلې اوختي او د هېواد د بشري حقونو کمېشن يې ويلي په درېو مياشتو کې ۵۹6 ملکي وګړي وژل شوي دي.