افغان حکومت درملتونونه معیاري کوي

افغان چارواکي وايي، غواړي د درملتونونو د چارو معیار څارنې لپاره یوه ځنځیري سسټم رامنځته کړي. د افغانستان عامې روغتیا وزارت په وینا د دغه سسټم په هره کړۍ کې به سلګونه درملتونونه شامل وي.