​امارات تر ټولو خوشحاله، یمن ناخوشحاله مسلمان هیواد دی

په ٢٠١٨ کال کې د نړۍ د خوشحاله هیوادونو او د ناخوشحاله هیوادونو رپوټ خپور شو. په دې رپوټ کې ١٥٦ هیوادونه د خوشحالې د کچې او ١١٧ نور هیوادونه بیا په هغوی کې د اوسیدونکو مهاجرینو د خوشحالۍ د کچې په بنسټ ارزول شوي دي.