امریکا او ازبکستان په افغانستان کې د ثبات لپاره ګډ کار کوي

د امریکا او ازبکستان ولسمشرانو د افغانستان پر اوضاعو د بحث په شمول، د دواړو هېوادونو د اوږدمهال مشارکت پر تقویې خبرې کړي دي.