امضای نور دیگر اعتبار ندارد

اداره مستقل ارگان های محلی میگوید که امضای عطا محمد نور، والی برکنار شده از سوی رئیس جمهور غنی دیگر اعتبار ندارد.