امضا توافق نامه بین نمایندگان معارف طالبان و ریاست معارف ولایت هلمند

توافق نامه بین نمایندگان معارف طالبان و ریاست معارف ولایت هلمند به امضا رسید .