انفجار موتر یکی از سران جنبش حماس در لبنان

یک عراده موتر نوع BMW مربوط به یکی از رهبران جنبش فلسطینی حماس در جنوب لبنان منفجر شده است.