ایران: اټومي موافقه د بیا مذاکرې وړ نده

د ایران حکومت د هغه هیواد د اټومي موافقې پر سر هر ډول "بیا مذاکره" رد کړې ده.