ایران کې د قاچاق په تور لسګونه افغانان اعدام شوي

په دې وروستیو کلونو کې شاوخوا ۹۰ افغانان په ایران کې اعدام شوي دي. په دې تور چې مخدره مواد یې هغه هېواد ته قاچاقول.