باریس تیتوف - نامزد انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۸ روسیه

قرار است ۱۸ مارچ ۲۰۱۸ مردم روسیه در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کنند و فردی را برای این سمت انتخاب کنند.