بحران خلیج فارس بر سر یک زن آغاز شد

"محمدبن عبدالرحمان آل ثانی" وزیر خارجه قطر در اظهاراتی گفت: بحران دیپلماتیک در خلیج فارس از تنشی که بر سر یک زن شکل گرفت آغاز شد.