برکناری تیلرسن و واکنش قانونگذاران امریکایی

تعداد از قانونگذران دموکرات برکناری نا به هنگام ریکس تیلرسن رانتیجۀ "عدم انسجام و عدم توافق" عنوان کرده اند.