بریتانیا ۲۳ دیپلومات روسی را از آن کشور اخراج می کند

صدر اعظم بریتانیا گفته است که دیپلومات هایی که قرار است بریتانیا را ترک کنند، به مثابۀ "افسران استخباراتی اعلام ناشده" تشخیص داده شده اند.