بزرگترین برج قلعه تاریخی غزنی فرو ریخت

بزرگترین برج قلعه تاریخی شهر غزنی متعلق به دوره غزنویان، دیروز فروریخت. این قلعه مرکز فرمانروایان سلسله غزنویان و دارای ۳۶ برج بود که تاکنون ۱۴ برج به صورت جدی آسیب دیده و شماری هم کاملا فروریخته است.