تاکید سران حکومت وحدت ملی بر برگزاری انتخابات در زمان تعیین شده آن!

برخی از رهبران سیاسی در حالی‌که از عدم برگزاری انتخابات به موقع نگران اند اما سران حکومت وحدت ملی بر برگزاری ...