ترمپ یافته های کمیتۀ کانگرس را، ثبوت بیگناهی خود خواند

دموکرات ها میگویند که کمیتۀ استخبارات مجلس نمایندگان در اختیار جمهوریخواهان است، و در کار بررسی، ناکام مانده است.