ترکیه: طی سال گذشته بیش از ۷ هزار دهشت افگن کشته شده اند

نیروهای امنیتی ترکیه در سال ۲۰۱۷ دستکم ۷۰۱۶ دهشت افگن را از بین برده اند.