تعویق پرداخت 900 ملیون دالر به پاکستان

امریکا حد اقل 900 ملیون دالر تخصیص داده شده به پاکستان را به تعویق انداخت.