تلاش ارگ برای جلب حمایت دوستم

جنرال دوستم بعد از پرونده احمد ایشچی به ترکیه تبعید شد و بارها تلاش برای برگشت معاون اول ریاست جمهوری ناکام ماند، تا جای که به هواپیمای عامل جنرال دوستم اجازه نشست داده نشد و این کار باعث شد که حیثیت جنرال دوستم خدشه دار شود.