تماس تلیفونی لاوروف با ظریف

تماس تلیفونی لاوروف با ظریف درباره جستجوی راه های حل بحران سوریه بود.