تهدید کشور های عربی به گواتمالا

تجدید نظر جامعه دول عربی با کشور های که اورشلیم را مرکز اسرائیل شناخته اند.