ثبت سه سیگنال قوی از موجودات فضایی

دانشمندان دانشگاه تخنیک سوئینبرن در ملبورن ( استرالیا) دو موج رادیویی سریع را ثبت کرده اند که بر اساس روشنایی در سه سیگنال اولیه جای می گیرد.