جرمني ته د درملنې لپاره د ۹۹ افغان ماشومانو لیږل

هغه افغان ماشومان چې په افغانستان کې درملنه نه شي کیدای د سره میاشتې په مرسته سبا جرمني ته استول کیږي.
اکثره دغه ماشومان استیو مایلایتس یا د هډوکو په ناروغۍ اخته دي.
په دې اړه تفصیل د تمیم اخګر په ویډیویي راپور کې:
Originally published at - https://pa.azadiradio.com/a/29037443.html