جمعیت: خواست ما ابقای نور و تطبیق توافق است؛ ارگ «رفتار ناشیانه» می‌کند

حزب جمعیت، به خبر منتشر شده در مورد خواسته‌‌شدن چند وزارت و سفارت از سوی این حزب را رد کرده و آن‌را خبر دروغ و فریب اذهان اجتماعی خواند.