جنډر او ښځو اړوند مطالعات، افغانستان کې د جنسیت برابرۍ هڅه

افغانستان کې په لومړي ځل د جنډر او ښځو اړوند مطالعاتو له څانګې ۲۱ محصلان فارغ شول چې تر نیمايي ډېرې یې ښځې دي. د جنډر پوهنځی دوه کاله وړاندې په کابل پوهنتون کې جوړ شو چې موخه یې په هېواد کې جنسیتي برابرۍ ته لار هوارول ښودل شوي دي.