حلقه محدود ممتاز در کوریای شمالی

در کوریای شمالی هستند کسانی که پورنو تماشاه میکنند، دیگران چه میکنند؟ در جهان، جای که انتیرنیت به بخش جداناپذیر زندگی روزمره مبدل گشته، تا به حال کشورهای موجود اند که در آنها دسترسی بر شبکه امتیاز مسحوب میشود. یکی از آنها – کوریای شمالی می باشد.